CULTURE & Art / Văn hóa & Nghệ thuật

Van-Gogh (3)In his “Pensées”, Blaise Pascal wrote: “I CAN well conceive a man without hands, feet, head… But I cannot conceive man without thought”. Culture may be the most valuable part of man’s thought, and my cultural stories may be the most pleasant part of my writings. Please follow the list below to enjoy them.

Trong cuốn “Tư tưởng”, Blaise Pascal viết: “Tôi CÓ THỂ hiểu một người không có tay, chân, đầu… Nhưng tôi không thể hiểu một người không có tư tưởng”. Văn hóa có lẽ là phần giá trị nhất trong tư tưởng con người, và những câu chuyện về văn hóa của tôi có thể là phần vui tươi nhất trong các bài viết của tôi. Xin đọc những câu chuyện đó trong danh sách dưới đây.

NHỮNG BÀI BÁO VỀ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT trên PVHg’s Home

woman by flowers by konstantin razumov

Woman by Flowers, by Konstantin

● 16/11/2016 Sydney Spring 2016

● 13/12/2016 Here is AUSTRALIA

PVHg, 10/05/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s