GÖDEL’S THEOREM – COGNITIVE SCIENCE / ĐỊNH LÝ GÖDEL – KHOA HỌC NHẬN THỨC

Godel-Kurt (1)

Danh mục những bài báo về Định lý Gödel và Khoa học Nhận thức trên PVHg’s Home …

15/05/2010 BÊN NGOÀI KHOA HỌC

22/05/2010 POSSIBLE and IMPOSSIBLE

05/06/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (1) “Thầy Bói Xem Voi”

07/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (2): “CON VOI TOÁN HỌC” hay “CHIẾC CHÉN THÁNH” của CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC

08/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (3): LỜI SÁM HỐI của một nhà toán học hình thức

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (4): Mr Why, nhà toán học vĩ đại nhất thế kỷ XX

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (5): Những “quả trứng vàng” đẻ ra từ … “một thất bại vinh quang”

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (6): Tính ngẫu nhiên trong toán học

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (7): THỰC RA TOÁN HỌC LÀ GÌ?

10/07/2010 Ý NGHĨA SÂU XA CỦA TRUYỆN “NGƯỜI MÙ SỜ VOI”

10/07/2010 SỰ HẠN CHẾ CỦA KHOA HỌC

18/02/2011 BẤT ĐỊNH vs XÁC ĐỊNH?

12/04/2011 Những nghịch lý nói lên tính bất toàn trong đời sống loài người

07/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Thí nghiệm Turing

07/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Môn thể thao có tất cả vẻ đẹp của nghệ thuật

08/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Chỗ đứng của con người

10/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Tôi cảm thụ, vậy tôi tồn tại

17/06/2011 Về loạt bài “Đâu là bản chất đích thực của con người ?”

28/12/2011 TỪ XÁC ĐỊNH ĐẾN BẤT ĐỊNH

31/12/2011 Về bài giảng của Stephen Hawking: “GÖDEL & SỰ KẾT THÚC CỦA VẬT LÝ”

09/03/2012 LÝ THUYẾT VỀ MỌI THỨ, MỘT LÝ THUYẾT KHÓ ĐẠT ĐƯỢC / The Elusive Theory of Everything, Stephen Hawking

27/03/2012 Gödel and The End of Physics (S.Hawking) / Gödel và sự kết thúc của vật lý (S.Hawking)

17/05/2012 “The End of Science” by John Horgan / “Buổi hoàng hôn của khoa học”, sách của John Horgan

18/05/2012 Nghịch lý tự quy chiếu và Siêu ngôn ngữ (self-referential paradoxes & metalanguages)

08/07/2012 Câu chuyện Ngôn ngữ (một dị bản của Nghịch lý tự quy chiếu và siêu ngôn ngữ)

13/05/2013 Làm sao một bộ phận có thể hiểu được cái toàn thể?

04/09/2013 The Fool and the Gold Fish / Gã điên và con cá vàng

13/09/2013 Con lắc Foucault và Vũ trụ Nhất thể / Foucault pendulum and the Universe as a whole

13/11/2013 Nan đề Sáng Thế / Genesis Problem

26/11/2013 Phép Mầu / Miracles

05/12/2013 Lý lẽ của Trái tim / La Raison du Cœur

16/12/2013 LỬA của PASCAL / PASCAL’s FIRE

23/02/2014 Hệ quả Triết học của Định lý Bất toàn / Philosophical consequences of Incompleteness Theorem

12/04/2014 Văn hóa thảo luận (Discussion Culture)

29/08/2014 Định lý Bất toàn của Gödel: Khám phá Toán học số 1 trong thế kỷ 20

17/09/2014 Gödel chứng minh Chúa hiện hữu / Gödel proved that God Exists

13/10/2014 The Biggest Question in Human Spirit / Câu hỏi lớn nhất trong tâm khảm con người

28/03/2015 SCIENTISM is becoming obsolete / Chủ nghĩa duy khoa học đang trở nên lỗi thời

17/05/2015 NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐỊNH HÌNH KHOA HỌC HIỆN ĐẠI / Ideas that Shaped the Modern Science

23/05/2015 TỪ BẤT ĐỊNH LƯỢNG TỬ ĐẾN NGUYÊN LÝ BỔ SUNG CỦA BOHR VÀ THÁI CỰC ĐỒ (From Quantum Uncertainty to Bohr’s Complementarity Principle and Taijitu)

28/05/2015 VỀ TÍNH BẤT TOÀN: TỪ PASCAL ĐẾN GODEL (On the Incompleteness: From Pascal to Godel)

30/05/2015 POINCARÉ and A CENTURY OF CHAOS / Poincaré và Một Thế kỷ của Hỗn độn

09/06/2015 Từ ENTROPY đến ĐẠO / From Entropy to the TAO

25/06/2015 Beyond the Science / Bên kia tầm với của khoa học

23/10/2015 Hawking believed in “God Factor”? Hawking tin vào “Nhân tố Chúa”?

30/10/2015 The World is One / Thế giới là Một

17/11/2015 Why did Great Scientists Believe in God? Tại sao các nhà khoa học vĩ đại nhất tin Chúa?

30/11/2015 Gödel: Materialism is False! / Gödel: Chủ nghĩa Duy vật là Sai lầm!

10/12/2015 Materialism in the light of modern sciences / Chủ nghĩa duy vật dưới ánh sáng của khoa học hiện đại

22/12/2015 If you have much science / Nếu bạn giầu khoa học

24/12/2015 Gödel and the Science of Consciousness / Gödel và Khoa học về Nhận thức

03/03/2016 Intuition, the only real valuable thing / Trực giác, thứ duy nhất thực sự có giá trị

16/03/2016 Plato’s Chariot / Cỗ xe ngựa đua song mã của Plato

24/04/2016 Beyond Reason / Vượt quá tầm với của lý lẽ

02/05/2016 How to grasp the reality / Làm sao hiểu được thực tại

21/05/2016 Videos bài thuyết trình “Scientific Ideas / Các tư tưởng khoa học” (1 – 16)

https://viethungpham.com/2016/05/21/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-videos/

https://viethungpham.com/2016/05/24/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-videos-5-6/

https://viethungpham.com/2016/05/25/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-videos-7-8/

https://viethungpham.com/2016/05/25/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-9-10/

https://viethungpham.com/2016/05/26/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-11-12/

https://viethungpham.com/2016/05/26/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-13-14/

https://viethungpham.com/2016/05/26/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-15-16/

21/06/2016 A super power that challenges science / Một siêu năng lực thách thức khoa học

13/07/2016 Nicola Tesla, A Superman / Nicola Tesla Một Siêu nhân

16/09/2016 WISDOM and STUPIDITY / THÔNG THÁI và NGU DỐT [1]

19/09/2016 Who created the Creator? Ai tạo ra Đấng Sáng tạo?

22/09/2016 WISDOM and STUPIDITY / THÔNG TUỆ và NGU DỐT [2]

25/10/2016 Gödel’s Role in Our Quest for the Truth / Vai trò của Gödel trong cuộc tìm kiếm sự thật

03/11/2016 Plato, A Master of All Time / Platon, người thầy của muôn đời

21/02/2017 From Darwin to Godel

31/03/2017 Evolution in the Light of Gödel’s Theorem / Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Gödel

03/04/2017 Discussion on the Impossibility / Luận về cái BẤT KHẢ

27/04/2017 Does Science Conflict Faith? / Khoa học Xung đột Đức tin?

06/06/2017 Last Step of Reason / Bước cuối cùng của Lý lẽ

10/06/2017 Phenomena outside science / Hiện tượng bên ngoài khoa học

14/06/2017 In the Search for The Wholeness / Đi tìm Cái Nhất thể

04/07/2017 Consciousness: The Key of Life / Ý thức: Chìa khóa của Sự Sống

25/07/2017 The Hardest Problem: Consciousness / Bài toán khó nhất: Ý thức

03/08/2017 Science Can’t Crack Consciousness / Khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức

13/10/2017 Desire of Understanding / Khát vọng hiểu biết

23/10/2017 News: Seminar of Gödel’s Theorem / Tin Hội thảo về Định lý Gödel

25/10/2017 Seminar videos “Impact of Gödel’s Theorem”

31/10/2017 Impression on Gödel’s Theorem / Ấn tượng về Định lý Gödel

08/11/2017 Waiting for Gödel / Chờ đợi Gödel

22/11/2017 On The Undecidability / Về Cái Bất khả Quyết định

08/12/2017 Six Men in Indostan / Sáu anh mù ở Indostan 

12/12/2017 A Precious Comment / Một Ý kiến Quý báu

10/02/2018 Huge Contradictions in Scientific Thinking / Mâu thuẫn khổng lồ trong tư duy khoa học

16/02/2018 If you don’t study deep enough… / Nếu bạn không nghiên cứu đủ sâu…

15/03/2018 Remember Hawking / Nhớ Hawking

16/03/2018 Lessons from Hawking / Bài học từ Hawking

06/04/2018 Prof J. Lennox: “Hawking is Wrong” / GS J. Lennox: “Hawking SAI”

10/04/2018 Big Bang’s Challenge / Thách thức của Big Bang (

12/04/2018 A Prodigy who shocked the world / Một thần đồng làm thế giới sửng sốt 17/04/2018 Seminar of Gödel in Dalat / Hội thảo về Gödel ở Đà-Lạt

26/04/2018 HAPPY GÖDEL’S BIRTHDAY / MỪNG SINH NHẬT GÖDEL

07/05/2018 The Most Beautiful Explanation of Creation / Lời giải thích đẹp nhất về sự Sáng tạo

11/06/2018 The Most Interesting Lecture of Gödel’s Theorem / Bài giảng hay nhất về Định lý Gödel

01/07/2018 The Limit of Language / Giới hạn của ngôn từ và văn tự

20/07/2018 Essay on Faith / Luận về Đức tin [1]: Max Planck vs Richard Dawkins

24/07/2018 Pictures of Reality / Những bức tranh của hiện thực

13/08/2018 From The Order Axiom to The Secrets of Life / Từ Tiên đề Thứ tự tới Bí mật của Sự Sống

20/08/2018 Life, a Grand Design / Sự Sống, một Thiết kế Vĩ đại

18.06.2019 Seminar at IBT / Hội thảo tại Viện CN Sinh học

https://viethungpham.com/2019/06/10/18-06-2019-seminar-at-ibt-hoi-thao-tai-vien-cn-sinh-hoc/

20.06.2019 From Kelvin to Gödel / Từ Kelvin tới Gödel

https://viethungpham.com/2019/06/20/from-kelvin-to-godel-tu-kelvin-toi-godel/

10.07.2019 New book on Gödel’s Theorem / Sách mới về Định lý Gödel

https://viethungpham.com/2019/07/10/new-book-on-godels-theorem-sach-moi-ve-dinh-ly-godel/

18.07.2019 Định lý Gödel, Nền tảng của Khoa học Nhận thức Hiện đại

https://viethungpham.com/2019/07/18/dinh-ly-godel-nen-tang-cua-khoa-hoc-nhan-thuc-hien-dai/

21.07.2019 Videos Giới thiệu Sách Định lý Gödel

https://viethungpham.com/2019/07/21/videos-gioi-thieu-sach-dinh-ly-godel/

31.08.2019 Consciousness: A Non-Material Reality / Ý thức: Một Hiện thực Phi-Vật chất

https://viethungpham.com/2019/08/31/consciousness-a-non-material-reality-y-thuc-mot-hien-thuc-phi-vat-chat/

15.09.2019 Descartes Was Right / Descartes đúng!

https://viethungpham.com/2019/09/15/descartes-was-right-descartes-dung/

19.09.2019 SÁCH ĐỊNH LÝ GÖDEL

https://viethungpham.com/2019/09/19/sach-dinh-ly-godel/

12.11.2019 Thông báo Hội thảo 29.11.2019

https://viethungpham.com/2019/11/12/thong-bao-hoi-thao-29-11-2019/

10.12.2019 Videos hội thảo 29.11.2019

https://viethungpham.com/2019/12/10/videos-hoi-thao-29-11-2019/

20.01.2020 The Biggest Puzzle in Science / Thách đố lớn nhất trong khoa học

https://viethungpham.com/2020/01/20/the-most-incomprehensible-thing-dieu-kho-hieu-nhat/

06.02.2020 THÔNG BÁO THAY GIẤY MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC

https://viethungpham.com/2020/02/06/thong-bao-thay-giay-moi-hoi-thao-khoa-hoc/

21.02.2020 Secrets of Consciousness / Bí mật của ý thức

https://viethungpham.com/2020/02/21/secrets-of-consciousness-bi-mat-cua-y-thuc/

27.02.2020 Viện Triết học Phát triển: Hội thảo ngày 15-16/02/2020

https://viethungpham.com/2020/02/27/vien-triet-hoc-phat-trien-hoi-thao-ngay-15-16-02-2020/

01.07.2020 Information First! Trước hết phải có thông tin!

https://viethungpham.com/2020/07/01/information-first-truoc-het-phai-co-thong-tin/

13.07.2020 Information: The 3rd Entity / Thông tin: Thực thể thứ 3

https://viethungpham.com/2020/07/13/information-the-3rd-entity-thong-tin-thuc-the-thu-3/

19.07.2020 The Nature of Information / Bản chất của thông tin

https://viethungpham.com/2020/07/19/the-nature-of-information-ban-chat-cua-thong-tin/

23.09.2020 Gödel Refuted Darwinism / Gödel bác bỏ Thuyết Darwin

https://viethungpham.com/2020/09/23/godel-refuted-darwinism-godel-bac-bo-thuyet-darwin/

20.02.2021 The Limit of Logic / Hạn chế của Logic

https://viethungpham.com/2021/02/20/the-limit-of-logic-han-che-cua-logic/

25.02.2021 Gödel’s Quote for Today / Trích dẫn Gödel cho hôm nay

https://viethungpham.com/2021/02/25/godels-quote-for-today-trich-dan-godel-cho-hom-nay/

06.03.2021 Hilbert’s Quote For Today 06 March 2021

https://viethungpham.com/2021/03/06/hilberts-quote-for-today-06-march-2021/

08.03.2021 Pascal’s Quote For Today 08 March 2021

https://viethungpham.com/2021/03/08/pascals-quote-for-today-08-march-2021/

12.03.2021 Paul Davies’s Quote For Today 12/03/2021

https://viethungpham.com/2021/03/12/paul-daviess-quote-for-today-12-03-2021/

25.03.2021 Philosophical Impact of Information Revolution / Tác động triết học của cuộc cách mạng thông tin

https://viethungpham.com/2021/03/25/philosophical-impact-of-information-revolution-tac-dong-triet-hoc-cua-cuoc-cach-mang-thong-tin/

06.04.2021 Informational Machines / Những cỗ máy thông tin

https://viethungpham.com/2021/04/06/informational-machines-nhung-co-may-thong-tin/

14.04.2021 Conscious Machines / Những cỗ máy có ý thức

https://viethungpham.com/2021/04/14/conscious-machines-nhung-co-may-co-y-thuc/

27.05.2021 Hawking: Who Created God? Hawking: Ai tạo ra Chúa?

https://viethungpham.com/2021/05/27/hawking-who-created-god-hawking-ai-tao-ra-chua/

19.06.2021 Science cannot answer Ontological questions / Khoa học không thể trả lời những câu hỏi về bản thể luận

https://viethungpham.com/2021/06/19/science-cannot-answer-ontological-questions-khoa-hoc-khong-the-tra-loi-nhung-cau-hoi-ve-ban-the-luan/

11/09/2021 Beware of TOE / Hãy coi chừng với Lý thuyết về Mọi thứ

https://viethungpham.com/2021/09/11/beware-of-toe-hay-coi-chung-voi-ly-thuyet-ve-moi-thu/

02/11/2021 The Greatest Discovery in History / Khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử

https://viethungpham.com/2021/11/02/the-greatest-discovery-in-history-kham-pha-vi-dai-nhat-trong-lich-su/

21/11/2021 Impression on Gödel / Ấn tượng về Gödel

https://viethungpham.com/2021/11/21/impression-on-godel-an-tuong-ve-godel/

(còn nữa)

PVHg, Sydney 22/11/2021

One thought on “GÖDEL’S THEOREM – COGNITIVE SCIENCE / ĐỊNH LÝ GÖDEL – KHOA HỌC NHẬN THỨC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s