ALL CATEGORIES on PVHg’s Home / 7 Chuyên mục trên PVHg’s Home

PVHg's Home.copy

Man had always desired to know everything but Gödel’s Theorem of Incompleteness shows such dream’s impossible. And yet… may be you still want to know everything? I would be very happy if my discussions and essays on PVHg’s Home may partly response your requires. By following the links below, you can easily find any of my articles in 7 categorises…

Con người luôn khao khát biết mọi thứ, nhưng Định lý Bất toàn của Gödel chỉ ra rằng giấc mơ đó là bất khả. Tuy nhiên… có thể bạn vẫn muốn biết mọi thứ? Tôi sẽ rất vui nếu những bàn thảo và tiểu luận của tôi trên PVHg’s Home đáp ứng được phần nào đòi hỏi của bạn. Theo những đường link dưới đây, bạn sẽ dễ dàng tìm được bất kỳ bài nào của tôi trong 7 chuyên mục… Continue reading “ALL CATEGORIES on PVHg’s Home / 7 Chuyên mục trên PVHg’s Home”

QUOTES / TRÍCH DẪN

CULTURE & Art / Văn hóa & Nghệ thuật

Van-Gogh (3)In his “Pensées”, Blaise Pascal wrote: “I CAN well conceive a man without hands, feet, head… But I cannot conceive man without thought”. Culture may be the most valuable part of man’s thought, and my cultural stories may be the most pleasant part of my writings. Please follow the list below to enjoy them.

Trong cuốn “Tư tưởng”, Blaise Pascal viết: “Tôi CÓ THỂ hiểu một người không có tay, chân, đầu… Nhưng tôi không thể hiểu một người không có tư tưởng”. Văn hóa có lẽ là phần giá trị nhất trong tư tưởng con người, và những câu chuyện về văn hóa của tôi có thể là phần vui tươi nhất trong các bài viết của tôi. Xin đọc những câu chuyện đó trong danh sách dưới đây. Continue reading “CULTURE & Art / Văn hóa & Nghệ thuật”

HUMAN PHILOSOPHY and The TAO / Triết học về Con người và ĐẠO


1a

More than 2400 years ago, Socrates taught his followers: “Connais-toi, toi même!” (Know Thyself!). In the late of 19th century, the famous French painter Paul Gauguin again raised the biggest question to humanity: “What are we?” [1]. According to Evolutionism, we are simply descendants of apes. It’s a bad and scientifically wrong answer. In a very chaotic world today, Socrates’ teaching words and Gauguin’s question become more significant than ever. In my following collected essays on human philosophy I am proposing an alternative answer …

Hơn 2400 năm trước, Socrates dạy học trò của ông: “Connais-toi, toi même!” (Hãy hiểu chính mình!). Cuối thế kỷ 19, họa sĩ nổi tiếng người Pháp Paul Gauguin lại nêu câu hỏi lớn nhất đối với nhân loại: “Chúng ta là gì?” [1]. Theo Thuyết tiến hóa, chúng ta đơn giản là hậu duệ của loài vượn. Đó là một câu trả lời kém và sai về khoa học. Trong một thế giới hỗn độn như ngày nay, lời dạy của Socrates và câu hỏi của Gauguin trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trong những tiểu luận của tôi được tập hợp sau đây, tôi đề xuất một cấu trả lời khác… Continue reading “HUMAN PHILOSOPHY and The TAO / Triết học về Con người và ĐẠO”